Nullvisjonen

Nullvisjonen

Stortinget vedtok i 2002 en nullvisjon, en visjon om null drepte eller hardt skadde i trafikken. Denne visjonen bygger på tre grunnpilarer som ETIKK VITENSKAP OG ANSVAR. Nullvisjonen er en motivasjon for trafikksikkerhetsarbeidet. Ved hjelp av kompetanseheving, samkjøring og trafikkopplæringsforskriften, ønsker jeg å gi elever og ledsagere bedre kompetanse for å bidra mot målet for å unngå ulykker.

Trafikkopplæringen i dag

Mål for trafikkopplæringen og krav til undervisningen er fastsatt av Vegdirektoratet gjennom forskrift av 1. oktober 2004, om trafikkopplæring og førerprøve m.m. føreropplæringen bygger i stor grad på GDE matrisens oppbygging. En teoretisk modell som fremstiller oppgaver en fører står ovenfor, og hva som må læres, i ulike nivåer. Nivåene representerer et hierarkisk perspektiv på føreropplæringen og gir en oversikt over hva opplæringen bør omfatte.
Fra lavt til høyt i denne modellen som begynner med:
1. Manøvreringsnivå (manøvrering av kjøretøyet)
2. Taktisk nivå (handlingsvalg i trafikale situasjoner)
3. Strategisk nivå (valg ved reiser/turer og forhold som er knyttet til reiser/turer)
4. Overordnet nivå (generelle handlings- og vurderingstendenser og måten å se verden på)
5. Kulturelle utfordringer (vilje, holdninger, samhandling, risikoforståelse og selvinnsikt)

Syv gjennomgående tema er

• Lover, regler og trafikken som system
• Kjøreteknisk ferdighet
• Trafikal ferdighet
• Økonomisk og miljøvennlig kjøring
• Planlegging og forberedelse før kjøring
• Handlings- og vurderingstendenser
• Selvinnsikt og risikoforståelse


Trinnvis opplæring

Trafikalt grunnkurs er grunnleggende trafikkforståelse med mål som det bygges videre på i resten av opplæringen.
§ 8-3.Kursmål for trafikalt grunnkurs – Eleven skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. vegtrafikkloven § 3.

Veitrafikkloven §3 er i utgangspunktet en lovpålagt kjøreprosess:
AKTPÅGIVENDE – sanse og oppfatte
VARSOM – selve handlingen
HENSYNSFULL – bygger på valg og beslutninger, avgjørelsen.

Elevenes måte å se verden på reflekterer de valgene som tas, med andre ord blir det nivå 4 i GDE matrisen.
Trinn 2 skal gi elevene forutsetninger for å lykkes med å utføre handlingene, mens trinn 3 skal gi elevene forutsetninger for å ta valg. Trinn 2 og 3 er styrt av produktmål, mens trinn 1 og trinn 4, som er det andre sikkerhetskurset er i stor grad styrt av prosessmål. Summen av dette skal gjøre til at eleven når hovedmålet for opplæringen.

Hovedmål for alle lette klasser – For opplæring klasse B kode 96 og BE jf. § 12-1

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som: – er trafikksikker – gir god samhandling – fører til god trafikkavvikling – tar hensyn til helse og miljø og andres behov – er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk


Trinnvurdering
Den obligatoriske trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinnet.
Hensikten med trinnvurdering er å gi eleven anledning til selv å ta stilling til om målene for trinnet er tilstrekkelig nådd for å ha utbytte av opplæringen i neste trinn. Læreren skal dessuten gi sin tilrådning i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha utbytte av videre opplæring. Det er viktig at eleven før gjennomføringen er godt kjent med hensikten med trinnvurderingen og hvordan dette gjennomføres. Evt. oppgaver og klargjøringer i forhold til gjennomføringen kan med fordel gis allerede ved innledningen til trinnet.

Om å veilede
”….at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe på å finne ham der hvor hen er, og begynne der. Søren Kierkegaard


Innmelding
All obligatorisk opplæring skal innmeldes til Statens Vegvesen:
• Trafikalt grunnkurs
• Trafikant i mørket
• Førstehjelp
• Trinnvurdering 1 og 2
• Sikkerhetskurs på øvingsbane
• Sikkerhetskurs på vei

§ 7-6.Innmelding av gjennomført obligatorisk opplæring
Obligatorisk opplæring i et trinn, og trinnvurdering i trinn 2 og 3, skal være innmeldt til Statens vegvesen før obligatorisk opplæring i nytt trinn påbegynnes. Når obligatorisk opplæring i klasse S gis over et kort tidsrom, kan opplæringen meldes inn samlet. Opplæringen må være innmeldt senest 2 uker etter at den er gjennomført og all obligatorisk opplæring må være innmeldt senest 3 virkedager før praktisk prøve kan avlegges. Innmeldingen skal skje elektronisk til Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK- registeret).


Opplæringskort
Trafikkskoler og kursarrangører skal utstede opplæringskort for hver elev i hver enkelt klasse. Vedkommende lærer skal etter hver kjøretime og hver del av obligatoriske opplæring attestere hvilke deler av undervisningen som er gjennomført. Opplæringskortet skal påføres opplæringsinstitusjonens navn, samt elevens navn, adresse, fødselsdato, elevnummer etter § 5-5 og vise det antall undervisningstimer eleven har hatt. Opplæringskortet skal medbringes under opplæringen. Opplæringskortet skal vises frem når Statens vegvesen krever det.
Vegdirektoratet kan fastsette modeller for opplæringskort. Opplæringskort skal oppbevares i fem år. I denne trafikkskolen vil jeg bruke TABS for føring av elevkort og innregistrering.


Undervisningstider
Det er utarbeidet skriftlig informasjon som gir elevene de opplysningene som har betydning for opplæringen, herunder opplysning om skolens navn, regler for bestilling og avbestilling av undervisningstimer samt varighet og pris på en kjøretime og på eventuelle kurs. Informasjonen skal gis elevene før opplæringen starter. En undervisningstime er 45 minutter. Start av undervisningssted er i hovedsak fra skolens undervisningslokale, eller annet avtalt sted. Undervisning gjennom den didaktiske relasjonsmodellen Planleggingen av undervisningen bygger på den didaktiske relasjonstenkningen hvor elevene/ deltagerne settes i fokus opp mot mål, innhold, vurdering, arbeidsmåter og forskjellige rammefaktorer.
Opplæringen på alle trinn tar utgangspunkt i hovedmålene. Dette gjelder også sikkerhetskursene på øvingsbane og veg. Trinnvurderingene skal kartlegge ståstedet i opplæringsprosessen og preges derfor av målene for de ulike trinnene. Denne undervisningsplan skal være et verktøy for ansatte for å nå de mål som er fastsatt i Trafikkopplæringsforskriften FOR-2004-10-01-1339 og gir føringer for hvordan trafikkskolen ved hjelp av den didaktiske relasjonsmodellen, planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisningen.
Den didaktiske relasjonsmodellen består av:
• Mål
• Innhold
• Elevforutsetninger
• Lærerforutsetninger
• Arbeidsmåter
• Rammefaktorer som rutevalg
• Vurdering


Arbeidsmåter
Undervisningen skal legges opp på en slik måte at elevene utvikler evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide i trafikken. Dens skal påvirke elevens bevissthet, oppfatning og holdning til risiko, vilje til å ta ansvar og forholdsregler for å velge kjøremåter som reduserer risikoen for å hindre andre og unngå ulykker. Det legges vekt på å benytte arbeidsmåter som gjør elevene til aktive deltakere. Ofte vil det være hensiktsmessig at læreren legger opp til en problemorientert undervisning. Dette innebærer at læreren forbereder konkrete problemstillinger som elevene må drøfte og ta stilling til. Oppgavene skal utformes fra hovedmålene for det enkelte tema, og læreren må ha lagt en plan for temaet, aktiviteter og oppsummering. Aktivitetene må være relativt tydelig lærerstyrt, ved at læreren hele tiden vurderer elevenes evne til å nå målet med dem.


Individuell tilpassing
Behovet for opplæring vil variere av ulike forhold. Noen elever har allerede førerkort og eller kjøreerfaring i annen førerkortklasse. Samt mulighet for øving og mengdetrening vil variere. Ved planlegging av opplæringsforløpet må læreren ta hensyn til den enkeltes elev erfaringsbakgrunn og måte å tilegne seg lærestoffet på. Organisering, valg av aktiviteter og spørsmålstilling skal i alle delene av opplæringen tilpasses ut ifra elevenes ulike behov og forutsetninger slik at de får et godt læringsutbytte.

Ta kontakt med oss

Addresse: Valdresvegen 2A, 2900 Fagernes
Telefon: +47 930 62 689
Email: post@oietrafikkskole.no

Åpningstider

Mandag – Fredag: 08:00-16:00
Lørdag: 09:00-14:00
Søndag: 09:00-14:00

-Følg Oss

Copyright © All Rights Reserved.